کاهش سن

تغییر سن شناسنامه از طریق دادگاه
تغییر سن شناسنامه از یک روز تا 5 سال توسط دادگاه انجام می شود و بالاتر از آن به عهده اداره ثبت احوال محل صادر کننده شناسنامه می باشد.
در اینجا ما 2 روش را به شما پیشنهاد میکنیم.

اگر ویدئو بالا را کامل مشاهده کنید از جزئیات این بخش ها مطلع خواهید شد.