حذف رویداد طلاق از شناسنامه

کمپین گروهی ثبت دادخواست حذف رویداد طلاق در شناسنامه از دیوان عدالت اداری کشور
شناســنامه معــرف هویــت اشــخاص اســت و بــا ارائــه آن اطلاعاتــی از فــرد ارائــه دهنــده در اختیــار احــراز کننده هویــت گــذارده میشــود و بســته بــه ویژگیهــای فــردی صاحــب مــدرک هویتــی، از جملــه ســن، جنــس، موقعیــت اجتماعـی و غیـره میـزان حساسـیت در افشـاء اطلاعـات شـخصی متفـاوت خواهـد بـود.

مسـئله انعـکاس دو رخـداد حیاتـی ازدواج و طلاق در شناسـنامه جمعیـت اتبـاع ایرانـی کـه ازدواج دائـم و ثبـت شـده دارنـد، در مواجهـه بـا نحـوه برخـورد جامعـه بـا آن بسـیار مهـم بـوده و نیازمنـد حکـم مناسـب قانونـی بـرای مدیریـت ایـن نیـاز و حفـظ حقـوق مـردم و جامعـه اسـت. طیفهـای مختلـف جمعیـت ایرانـی نسـبت بـه درج رویـداد ازدواج و طلاق در مـدرک هویتـی، واکنشهـای متفـاوت نشـان میدهنـد. کاربـرد و نحـوه ارائـه مـدرک هویتـی و احـراز هویـت اتبـاع ایرانـی در طـول ً حساســیتهای صاحــب شناســنامه نیــز بــه شــدت بیــش از یــک قــرن عمــر ثبــت احــولا، متفــاوت بــوده و طبیعتــا شـرایط فعلـی نبـوده اسـت. در نوشـته حاضـر، رونـد تقنینـی و چلاشهـای پیـش روی آن و برخـورد مـردم و مسـئولین ربـوط را از نقطـه نظـر واکنشهـای اجتماعـی، همینطـور از بعـد زمینـه بـروز جـرم و امـکان سـوء اسـتفاده از قوانیـن و مقــررات مربــوط و نحــوه طراحــی راهکارهــای حقوقــی لازم توســط ســازمان ثبــت احــولا کشــور و نتایــج عملــی اجـرای مقـررات مربـوط و میـزان اسـتقبلا مخاطبیـن قانـون و مقـررات مربـوط، نهایتـا میـزان ضـرورت پرداختـن بـه ایـن مسـئله را بررسـی کـرده اسـت.

شما میتوانید برای کسب اطلاعات بیشتر از طریق تلفن همراه یا تلفن ثابت با ما در ارتباط باشید.

ماده 33 ثبت احوال
کلیه وقایع ازدواج و طلاق یا وفات زوج یا زوجه و رجوع و بذل مدت و فسخ نکاح باید در دفاتر ثبت کل وقایع ثبت شود ولی در شناسنامه به شرح زیر انعکاس خواهد یافت. در المثنای شناسنامه مرد یا زن آخرین نکاح و طلاق یا بذل مدت و در صورت تعدد زوجات آن تعداد ازدواج که به قوت خود باقی است منعکس خواهد شد. ازدواج و طلاق غیر مدخوله در المثنای شناسنامه درج نخواهد شد.
همانطور که مستحضرید در ماده 33 صراحتا عنوان شده است که ثبت کلیه وقایع در دفتر ثبت کل الزامی بوده و همینطور ثبت ازدواج امری مهم است و برای افراد کاربردی می باشد ولی متاسفانه ثبت طلاق با مشخصات کامل باعث بروز مشکلات روحی و روانی و حتی اجتماعی می شود و همانطور ضروری و کاربردی نمی باشد.
در اینجا اداره محترم ثبت احوال به صورت کاملا سلیقه ای رفتار می کند و ما با ایجاد این کمپین گروهی میخواهیم نسبت به ابطال این بخشنامه اقدام کنیم.

شما میتوانید برای کسب اطلاعات بیشتر از طریق تلفن همراه یا تلفن ثابت با ما در ارتباط باشید.

نتیجه گیری
بــا توجــه بــه دلایــل موافقیــن و مخلافیــن عــدم درج خلاصــه رویــداد ازدواج و طلاق در شناســنامه زوجیـن و شـرایط فعلـی جامعـه و سـازمان ثبـت احـوال کشـور، موضـوع رفتـه رفتـه از حالت حاد خارج شده و با عنایت به چند دلیــل ذیــل میتوانــد در شــرایط فعلــی و بــا وضــع مقــررهای خـاص، موضـوع انعـکاس یـا عـدم انعـکاس خلاصـه وقایـع ازدواج یـا طـاق در شناسـنامه بـه اختیـار مـردم واگـذار گـردد:
الف) وجـود مرکـز داده بهنـگام ثبـت احـوال )پایـگاه اطلاعـات جمعیـت کشـور (و گسـتره بهره بـرداری از سـامانه اسـتعلام الکترونیک برخـط، هـر تغییـری کـه در سـند سـجلی اتبـاع ایرانـی اتفـاق بیافتـد، از نظــر دســتگاههای خدمت رســان بــه مــردم، حســب وظایــف آنــان مخفــی نمیمانــد.
ب) تغییـر سـبک زندگـی مـردم و وجـود رسـانه های ارتبـاط جمعـی معمـولا مانـع کتمـان رویدادهـای مهـم زندگـی افـراد از جملـه ازدواج و طلاق اسـت.
ج) بــا پیشــرفت کشــور در حــوزه فنــاوری اطلاعــات و ارتباطــات، نیــاز و کارکــرد شناســنامه محــل تامـل اسـت و بـا توجـه بـه اظهـارات مسـئولین سـازمان ثبـت احـولا بـه زودی شناسـنامه از مـدارک بررسی ضرورت انعکاس رویدادهای ازدواج و طلاق در شناسنامه.