تغییر نام شناسنامه

تغییر نام در شناسنامه از طریق دادگاه
تغییر نام مذهبی یا عربی فقط با دستور قضایی و رای دادگاه قابل تغییر است. اسامی مثل محمد، علی، زهرا، فاطمه، زینب جز خط قرمزهای اداره ثبت احوال می باشد که گویی بعد از تغییر این نامها کمر ثبت احوال شکسته می شود و با مراجعه به اداره ثبت با جواب تندی روبرو خواهید شد.
از این رو ما برای تغییر نام های خاص مذهبی و عربی به ایرانی اصیل از طریق دادگاه اقدام میکنیم برای اینکار دو روش به شما پیشنهاد میکنیم. لطفا ویدئو را کامل مشاهده کنید و یکی از روش های زیر را انتخاب کنید.